Technológie

Digitalizácia / informatizácia / elektronizácia v praxi (na Slovensku)

14. apríla 2017, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

QR kódKolkové známky nahradili e-kolky. Už nie je treba tlačiť a distribuovať špeciálne nefalšovateľné známky. E-kolok je dlhý reťazec znakov (v mojom prípade 172), teda niečo ako bezpečné jednorazové heslo. Heslo dostanem za poplatok a keď na nejakom úrade použijem správne heslo (platné, ešte nepoužité a v správnej hodnote), poskytne mi službu. Kým boli fyzické kolky, priamo na nich bola uvedená hodnota a opakované použitie bolo nemožné tým, že sa kolky odovzdávali a znehodnocovali. E-kolok je záznam v databáze, kde je okrem iného k nemu uvedená jeho hodnota a či nebol už použitý. Heslo zložené zo 172 znakov si asi nikto len tak ľahko nezapamätá, preto sa pri kúpe e-kolku na ľahšiu manipuláciu generujú QR alebo iné kódy, z ktorých sa dá zosnímať, a tlačia sa na potvrdenia (alebo zasielajú e-mailom). Potiaľto to teoreticky všetko dáva celkom zmysel.

Potreboval som zaplatiť súdny poplatok. Kedže za informatizáciu verejnej správy som za seba zo svojich daní už zaplatil dosť, rozhodol som sa ušetriť na poštovnom či ceste na podateľňu súdu a využil som neslávnu Elektronickú schránku na portáli slovensko.sk. V tomto príbehu však prekvapivo nehrá zápornú úlohu. Naskenoval som potvrdenie s QR kódom e-kolku a pomerne bez ťažkostí ho odoslal.

Včera som od súdu dostal poštou výzvu o predloženie originálu potvrdenia o úhrade súdneho poplatku.

Digitálny líder verzus Úrady, ktoré zaostali v minulom storočí – 0 : 1
Dobrá práca!

Access: Dotazy

29. apríla 2016, Ondrej Kvasnica 1 komentár »

Študijný materiál k predmetu Bázy dát žiakov SOŠ masmediálnych a informačných štúdií

Dotaz je databázový objekt, ktorý obsahuje príkaz pre databázu. Je to krok medzi tabuľkami a používateľským rozhraním. Napríklad zostava si prostredníctvom dotazu vyžiada z tabuliek potrebné údaje a následne ich poskytne v požadovanom rozložení na výstupe. Dokážeme formuláre a zostavy vytvárať aj bez znalosti dotazov, a to vďaka sprievodcom, návrhovým zobrazeniam a iným nástrojom, ktoré dotazy vytvoria za nás, avšak ich možnosti sú obmedzené. Majú iba pomáhať, nie prácu programátora úplne nahrádzať. Napríklad v sprievodcovi zostavou si môžeme vybrať na zobrazenie len niektoré stĺpce/polia tabuľky, nie však riadky/záznamy. To docielime iba tak, že si najskôr sami vytvoríme dotaz, v ktorom nadefinujeme požadované záznamy, a k nemu potom môžeme už aj prostredníctvom sprievodcu vytvoriť zostavu. Čítajte viac…

Access: Zostavy

29. apríla 2016, Ondrej Kvasnica 2 komentáre »

Študijný materiál k predmetu Bázy dát žiakov SOŠ masmediálnych a informačných štúdií

Zostava je databázový objekt, ktorý slúži na výstup z databázy. Jeho otvorením si prostredníctvom dotazu vyžiada z tabuľky potrebné údaje a poskytne ich v príslušnom rozložení na zobrazenie alebo tlač. Na rozdiel od formulára, ktorý môže byť vstupom aj výstupom, cez zostavu nie je možné žiadnym spôsobom zmeniť údaje, slúži jedine na výstup z databázy. Formulár sa zvykne primárne prispôsobovať pre zobrazenie na obrazovke, zostava sa prispôsobuje pre potreby tlače na papier. Z toho vyplývajú odlišné tvary, veľkosti, farby a celkové rozloženie prvkov na ploche. Zostava (ako aj formulár) neobsahuje žiadne údaje, je to iba používateľské rozhranie, v ktorom sa pracuje s údajmi uloženými v tabuľkách. Čítajte viac…

Access: Tabuľky

14. januára 2016, Ondrej Kvasnica 4 komentáre »

Študijný materiál k predmetu Bázy dát žiakov SOŠ masmediálnych a informačných štúdií

Máme dve základné možnosti vytvorenia / otvorenia tabuľky:

  1. Návrhové zobrazenie – vidíme a nastavujeme názvy jednotlivých polí, typy údajov a ďalšie vlastnosti,
  2. Údajové zobrazenie – vidíme samotné údaje tabuľky, môžeme vkladať a meniť údaje v poliach, ktoré sme nastavili v Návrhovom zobrazení.

Okrem toho v závislosti od verzie Accessu existujú ďalšie možnosti, ako vytvoriť tabuľku, napr. zadávaním údajov do nových polí v Údajovom zobrazení, alebo zo vzorových tabuliek prostredníctvom Sprievodcu tabuľkou / Šablóny tabuľky. Čítajte viac…

Databáza

5. októbra 2015, Ondrej Kvasnica 1 komentár »

Študijný materiál k predmetu Bázy dát žiakov SOŠ masmediálnych a informačných štúdií

Termín databáza (database) vznikol spojením slov báza (base = základňa) a dáta (data = údaje). Jej podstatu si môžete predstaviť na príklade vojenskej základne, kde je zavedený systém, posádka, budovy, vojenská technika a materiál, všetko je usporiadané prehľadne tak, aby fungovala efektívne. Podobne databáza sa oproti iným spôsobom spracovania údajov vyznačuje tým, že musia byť v nej uložené štruktúrovane podľa určitých princípov. Čítajte viac…