Otvorený a komunikatívny Trenčín

16. novembra 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Minority ReportAko kybernetik sa v rámci mojej profesie zaoberám predovšetkým informačnými systémami, komunikáciou, riadením, prenosom informácií. Svojim zákazníkom sa snažím zabezpečiť, aby získali vždy všetky potrebné informácie jednoducho, pokiaľ možno automaticky. Práve v tejto oblasti činnosti mesta Trenčín vnímam veľké nedostatky, ktoré pokladám za veľmi dôležité riešiť.

Problém 1. Jednosmerná komunikácia

Jedným z príkladov prejavu tohto problému sú Oficiálne stránky mesta Trenčín, na ktorých zástupcovia úradu publikujú informácie o rôznych udalostiach v meste, avšak chýba priestor pre jeho občanov, aby sa mohli k nim vyjadriť. Pritom napríklad v článku Park pod Juhom mení svoju tvár by sa mali zodpovední priamo dožadovať spätnej väzby, ako sú s výsledkami ich práce občania spokojní, ale skôr to vyzerá, že ich to nezaujíma. Štandardom na internete je v súčasnosti mať ku každému článku otvorenú diskusiu, možnosť pridať komentár.

Nefunguje ani opačný prípad, chýba spätná väzba zo strany mesta na podnety jeho občanov. Keď som si prechádzal zápisnice zo zasadnutí Výboru mestskej časti STRED, aby som ako kandidát na poslanca zistil, čo občanov mojej mestskej časti trápi, zarazilo ma, že mnohé požiadavky sa opakujú ako nevyriešené aj s veľkým odstupom času. Pán Balaj 24.2.2010 žiadal o odpovede na požiadavky, ktoré vzniesol na zasadnutí dňa 16.9.2009, pričom boli medzitým pripomínané 18.11.2009. Pani poslankyňa Hubinská 21.7.2010 urgovala opravu schodov pri vstupe do malej bránky na hlavný cintorín na Soblahovskej ulici, na ktorú bola vznesená požiadavka prvýkrát 19.11.2008, a odvtedy bola urgovaná už niekoľkokrát. Nedostatkom je nielen to, že mnohé problémy občanov nie sú dlhý čas vyriešené, ale hlavne chýbajúce informácie o stave riešenia podnetov. Na internete sú zverejnené v spomínaných zápisniciach požiadavky, avšak kto ich prevzal, ako a prečo s nimi naložil, to sa tak ľahko občan nedozvie.

Problém 2. Uzavretosť mesta

Potvrdzuje to aj umiestnenie na 40. pozícii v rebríčku Otvorená samospráva 2010 podľa organizácie Transparency International Slovensko. Po zohľadnení nepravdivých/nesprávnych odpovedí v hodnotení by Trenčín klesol ešte o desiatky miest nižšie. Dôvodom je skutočnosť, že mesto zverejňuje iba minimum informácií. Sú to tie, ktoré mu prikazuje zákon, ale iniciatívne nevypustí navyše nič, aby sa v tom náhodou občania nezačali vŕtať a zaujímať sa o hospodárenie mesta. Ja si naopak myslím, že mesto by malo zverejňovať maximum informácií zo svojej agendy a neklásť občanom zbytočné prekážky pri uplatňovaní ich práva kontrolovať svojich zástupcov a zamestnancov mesta pri výkone funkcie.

Riešenie: Interaktívny portál

Navrhujem prerobiť oficiálne stránky mesta, ktoré v súčasnosti obsahujú iba vybrané informácie zo strany predstaviteľov mesta, na interaktívny portál. Ten by mali právo využívať všetci občania na vznášanie požiadaviek, návrhov, vyjadrovanie názorov a pripomienok, naopak zástupcovia mesta by mali povinnosť na podnety občanov reagovať a publikovať kompletné informácie o aktivitách mesta. Všetko by bolo navzájom chronologicky aj tematicky pospájané, aby sa dalo ľahko medzi informáciami vyhľadávať a sledovať históriu.

Napríklad v prípade článku Park pod Juhom mení svoju tvár by sa zmeny prejavovali tak, že by čitateľ mal možnosť si navyše pozrieť kto a kedy rekonštrukciu navrhol, kto všetci ju pripomienkovali, ktoré pripomienky boli prijaté, ktoré zamietnuté a prečo, kto a kedy to schválil, ako prebiehalo výberové konanie na zhotoviteľa rekonštrukcie, kompletný rozpočet zákazky, v akom je štádiu a čo sa ešte chystá. Zároveň by mohol vyjadriť svoj názor na aktuálny stav a ponúknuť návrhy na zmeny do budúcnosti.

Zverejňovali by sa automaticky vopred všetky materiály na rokovania mestského zastupiteľstva, VMČ a rôznych komisií tak, že by mali občania čas si ich v prípade záujmu naštudovať a prezentovať svoje stanoviská. Poslanci by potom pri hlasovaní na zasadnutímohli zohľadniť názory občanov, svojich voličov. Portál by umožňoval použitím jeho funkcií uskutočňovať mestské referendá, ktorých výsledky by mali či už odporúčací alebo záväzný charakter v závislosti od stanovených pravidiel.

Portál môže byť v záujme maximálnej automatizácie prepojený alebo súčasťou interného informačného systému mesta. Využívať by ho mali aj všetky organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, firmy s väčšinovou majetkovou účasťou mesta, a podobne. Prístup na portál všetkým občanom by sa zabezpečil tak, že úradné tabule v meste a mestských častiach by nahradili terminály, prostredníctvom ktorých by bolo možné nielen čítať oznamy ako doteraz, ale využiť aj ostatné funkcie.

Ak má tento interaktívny portál zabezpečiť otvorenosť mesta, je nutné otvorene a komunikatívne postupovať už pri obstarávaní, aby jeho účel nemohol byť spochybňovaný. V procese plánovania musí byť vytvorený priestor pre návrhy širokej odbornej i laickej verejnosti, výber dodávateľa treba uskutočniť transparentne formou elektronickej aukcie, a samotný systém musí byť zhotovený a dodaný tak, aby jeho ďalšie úpravy mohli vykonávať aj iné osoby a nemal na to monopol dodávateľ.
 

Tak ako sa so zápalom slepého čreva zveríte len doktorovi, je dobré zveriť riadenie mesta ľuďom, ktorí majú príslušné vzdelanie. Som presvedčený, že mesto potrebuje odborníka na informačné systémy, riadenie, automatizáciu, optimalizáciu, a dúfam, že mi prejavíte dôveru a venujete svoj hlas, aby som mohol svoje akademické vedomosti a skúsenosti z praxe využiť aj ako poslanec zastupiteľstva v prospech celého mesta.

Pridaj komentár