Odvodový bonus

17. mája 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Odvodový bonus (kniha)Odvodový bonus predstavuje úplnú a zásadnú zmenu spôsobu výmeny peňazí medzi občanmi a štátom. Nahrádza dnešný systém platenia odvodov, vyplácania dôchodkov aj sociálnych dávok. Dnešný systém je dlhodobo neudržateľný a napraviť jeho nedostatky už nie je možné len čiastkovými zmenami. Nemotivuje pracovať, je administratívne náročný, nie je v súlade s daňovým systémom a nedáva dostatočnú podporu rodinám s deťmi.

Preto táto komplexná reforma predstavuje hlavnú prioritu pre stranu Sloboda a Solidarita. Prečo by ste mali s nami podporovať Odvodový bonus?

Odvodový bonus je spravodlivý

V súčasnom systéme sa neplatia odvody zo všetkých príjmov, ale existujú výnimky, ktoré sú od odvodov oslobodené, napr. odstupné, odchodné, príplatky za pohotovosť, dividendy, úroky, autorské honoráre, nájmy, atď. Kvôli tomu niektorí občania neplatia odvody vôbec, a iní občania platia odvody veľmi vysoké, aby pokryli potreby celého sociálneho systému.

SaS navrhuje zjednotiť vymeriavacie základy a definície platiteľov na sociálne a zdravotné poistenie a základ dane z príjmov fyzických osôb. Znamená to zrušenie existujúcich výnimiek – príjmov zo závislej činnosti alebo z podnikania, z ktorých sa odvody neplatia. Do vymeriavacieho základu sa započítajú všetky príjmy zamestnanca a všetky príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti. Zároveň navrhujeme zrušiť povinný minimálny vymeriavací základ pre SZČO, aby sa odvody platili len zo skutočne nadobudnutých príjmov.

Zvýšime tým príjmy systému sociálneho a zdravotného poistenia, čo vytvorí predpoklad následného plošného zníženia sadzieb odvodov. Tým, že odvodové zaťaženie bude pre všetkých rovnaké, bude systém zároveň spravodlivejším.

Video: Prečo máme 8. najvyššie odvodové sadzby na svete?

Odvodový bonus dáva väčšiu slobodu

Reformou systému a zavedením Odvodového bonusu sa znížia sadzby odvodov a zamestnancom sa zvýši čistá mzda, štát bude v menšej miere spravovať ich peniaze. Sami sa budú môcť slobodne rozhodnúť, na čo tieto peniaze použijú. Či to bude nejaké pripoistenie nad rámec tých zákonných, alebo ich minú na niečo úplne iné, to bude iba ich vlastná slobodná voľba.

Odvodový bonus je jednoduchý

Súčasný systém je veľmi neprehľadný. Zavedením Odvodového bonusu do praxe 13 rôznych odvodov nahradíme dvoma, 70 sociálnych platieb nahradíme šiestimi, 291 parametrov nahradíme devätnástimi. Zjednotíme základ dane, základ pre výpočet odvodov a základ pre výpočet sociálnych dávok. Zjednotíme miesto výberu a 23 príslušných právnych noriem nahradíme ôsmimi.

Tým zabránime možnosti vyhýbať sa plateniu odvodov vyhľadávaním rôznych cestičiek prostredníctvom množstva výnimiek. Jednoduchosť systému ďalej umožní oveľa väčšiemu množstvu občanov mu bez problémov porozumieť, budú ovládať svoje odvodové povinnosti a sociálne práva, a budú schopní ich plniť a uplatňovať samostatne. Taktiež sprehľadníme a zjednodušíme administratívu spojenú s platením daní a odvodov, čím sa ušetria nemalé prostriedky.

Video: O obrovskej komplikovanosti súčasného systému

Odvodový bonus neberie motiváciu pracovať

Motiváciu hľadať si prácu a zvyšovať si svoj príjem najviac ovplyvňuje marginálne zaťaženie. Ide o mieru zaťaženia (dane, odvody a iné zrážky) dodatočného príjmu. Keď je marginálne zaťaženie vysoké, teda štát si z dodatočného príjmu aj tak veľa zoberie, ľudia nemajú motiváciu zvyšovať svoj príjem alebo hľadať si prácu. To je napríklad prípad občanov bez práce na sociálnych dávkach. Ak by začali pracovať, štát im odoberie dávky a časť mzdy bude musieť ísť ešte aj na odvody, teda prídu takmer o celý dodatočný príjem. Neoplatí sa im pracovať kvôli žiadnemu alebo nízkemu prilepšeniu.

SaS navrhuje nahradiť súčasný systém dávok zo sociálneho poistenia základnou štátnou dávkou a mimoriadnymi štátnymi dávkami rodičom na materskej dovolenke, osamelým matkám a invalidom, ktoré by sa znižovali o 10% vlastného príjmu.

Ľudia nebudú mať motiváciu nepracovať, lebo systém im po zamestnaní neodoberie hneď celé dávky, ale budú sa iba postupne znižovať tak, ako bude ich vlastný príjem narastať.

Video: Prečo ľudia nemajú motiváciu hľadať si prácu?

Odvodový bonus je sociálny

Mnohé politické strany sa snažia budovať sociálny štát tým, že občanom sľubujú rôzne nové dávky, príspevky, dôchodky, a podobne. Ide o nekoncepčné riešenia, ktoré majú za cieľ hlavne nalákať voličov, ale ich potreby často uspokoja iba dočasne, ak vôbec.

Odvodový bonus predstavuje súčet základnej a mimoriadnych štátnych dávok znížený o 10% vlastného príjmu, ktorý budú občania dostávať každý mesiac. Pojmy dôchodkový vek či minimálna mzda sa stanú bezpredmetnými, keďže nárok na pokrytie životného minima bude mať každý občan a do dôchodku bude môcť odísť, keď sám uzná za vhodné. Garancia pravidelných štátnych dávok bez zložitých administratívnych úkonov je najlepšia sociálna istota.

Odvodový bonus (kniha)

Podrobne spracovanú problematiku nášho sociálneho a odvodového systému, vrátane analýzy súčasného stavu, legislatívneho návrhu Odvodového bonusu i analýzy jeho dopadov, si môžete naštudovať v monografii Richarda Sulíka: Odvodový bonus : zmena paradigmy, ktorá je k dispozícii aj bezplatne v elektronickej podobe:

Pridaj komentár