Môj návrh volebného systému

28. apríla 2011, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Počítanie hlasov
Igor Matovič a Obyčajní ľudia navrhujú upraviť vo­lebné zákony tak, aby do par­la­mentu mohli kan­di­do­vať aj ne­zá­vislí ob­ča­nia bez prísluš­nosti k po­li­tic­kým stranám. S tým súhlasím, a navyše si myslím, že by sa mali všetky druhy volieb zjednotiť na jeden efektívny a spravodlivý spôsob. Výzva Eduarda Chmelára, že nestačí sa bezhlavo sebaprezentovať, ale treba si vybrať volebný systém, ma podnietila, aby som publikoval môj návrh.

Zlepšenie spočíva nielen v tom, že volič by si mohol okrem politickej strany vybrať aj nezávislého kandidáta, ale navyše môže pomiešať poradie v kandidátke zostavenej stranou, prípadne vybrať si svojich žiadaných poslancov z rôznych politických strán.

Volebný lístok by obsahoval zoznam všetkých kandidátov bez ohľadu na politickú príslušnosť vrátane nezávislých kandidátov. Pri menách by boli voľné políčka, do ktorých by si volič zaznačil poradie podľa vlastného uváženia. Ak by sa volilo napríklad 10 poslancov, tak by doplnil čísla 1 až 10. Navyše by mohol lístok obsahovať zoznam politických strán a koalícii, z ktorých by volič zakrúžkoval jednu v prípade, že si nechce zostavovať vlastnú kandidátku, ale vyhovuje mu osobami aj poradím tá, ktorú stanovila príslušná strana.

Pri vyhodnocovaní výsledkov by sa čísla zadané voličmi, resp. čísla na kandidátke strán u voličov, ktorí ich zakrúžkovali, prepočítali na body. Za prvé miesto na kandidátke pri voľbe desiatich poslancov by bolo 10 bodov, druhé za 9 atď. Body by sa sčítali a nakoniec by sa kandidáti zoradili podľa počtu bodov od najväčšieho po najmenší. V našom príklade by sa prví desiati s najväčším počtom bodov stali poslancami. Ak by nastala zhoda počtu bodov viacerých kandidátov, tak by o ich poradí rozhodoval väčší počet lepších umiestnení (teda pri kandidátovi A s 10 bodmi za jedno 1. miesto a B s 10 bodmi za jedno 2. miesto a jedno 10. miesto by sa poslancom stal skôr kandidát A).

Volič nie je povinný zostaviť poradie pre kompletnú kandidátku (napr. určí iba prvé 3 miesta), preto by sa teoreticky mohlo stať, že nebude zvolený potrebný počet poslancov. Tu uvažujem výhodu v prospech strán a koalícií tak, že by si mohli voľné miesta rozdeliť ich nezvolení kandidáti v takom pomere, v akom už majú kandidátov zvolených. Inak by sa takýto prípad mohol riešiť doplňujúcimi voľbami, alebo za určitých okolností by mohli zostať nejaké miesta voľné (napr. v NR SR by 145 poslancov namiesto 150 nebol až taký problém, skôr naopak).

Systém je vhodný pre všetky druhy volieb. Jediným volebným lístkom so zoznamom všetkých kandidátov môže pripomínať komunálne voľby, avšak môj návrh s určovaním poradia zabezpečí, že zloženie zvoleného zastupiteľstva bude pomernejšie k vôli občanov. V súčasnom väčšinovom systéme dokáže 100 voličov strany A prehlasovať 99 voličov strany B tak, že v zastupiteľstve s 5 poslancami by boli všetci zo strany A. Podľa môjho návrhu by to vyšlo 3 miesta pre A a 2 pre B, čo je podľa mňa spravodlivejšie. V parlamentných voľbách návrh zachováva pre strany možnosť určiť preferované poradie kandidátov, ale umožňuje voličom vybrať aj nezávislých, prípadne premiešať poradie.

Nevýhoda je v náročnejšom spracovávaní výsledkov, keďže sa nesleduje iba počet hlasov, ale aj umiestnenie. Avšak popri zmene volebného systému by mala pokročiť aj informatizácia a zavedenie volieb cez internet, pričom okrskovú komisiu by pri spočítavaní hlasov odbremenili počítače. Inak to nie je nezvládnuteľné ani použitím ľudských zdrojov a myslím si, že v záujme zlepšenia demokracie je nutné také negatívum akceptovať.

Spôsob fungovania zvolených nezávislých poslancov nie je žiadny problém, nakoľko takí poslanci prakticky fungujú v parlamente aj v súčasnosti, keď vystúpia alebo sú vylúčení z klubu alebo strany, na kandidátke ktorej sa do parlamentu dostali. Ak by sa stalo poslancami väčšie množstvo nezávislých kandidátov, tak by možno zrazu nefungovali niektoré zaužívané postupy. Ale podľa mňa by nemuselo byť na škodu, keby o všetkom prestala rozhodovať iba úzka skupina ľudí tvoriacich koaličnú radu a poslanci neboli vždy postavení pred hotovú vec tlačení k schváleniu. Možno by sa postupne naučili členovia parlamentu a vlády navzájom lepšie komunikovať, spolupracovať, robiť kompromisy a efektívne riešenia pre Slovensko.

Pridaj komentár