Access: Tabuľky

14. januára 2016, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Študijný materiál k predmetu Bázy dát žiakov SOŠ masmediálnych a informačných štúdií

Máme dve základné možnosti vytvorenia / otvorenia tabuľky:

 1. Návrhové zobrazenie – vidíme a nastavujeme názvy jednotlivých polí, typy údajov a ďalšie vlastnosti,
 2. Údajové zobrazenie – vidíme samotné údaje tabuľky, môžeme vkladať a meniť údaje v poliach, ktoré sme nastavili v Návrhovom zobrazení.

Okrem toho v závislosti od verzie Accessu existujú ďalšie možnosti, ako vytvoriť tabuľku, napr. zadávaním údajov do nových polí v Údajovom zobrazení, alebo zo vzorových tabuliek prostredníctvom Sprievodcu tabuľkou / Šablóny tabuľky.

Názov poľa

Názov poľa (rovnako ako názov tabuľky) je interný údaj, s ktorým pracuje programátor a nemusí sa zobrazovať používateľovi. Preto kvôli uľahčeniu práce volíme názvy čo najjednoduchšie, kým sa nestratí ich zmysel. Používame skratky, vynechávame medzery, bez diakritiky, tzv. smskový jazyk:

 • Katalógové číslo – napr. „KatCis“, „Katalog“, „Cislo“,…
 • Meno autora – ak iné meno v tabuľke nie je, stačí „Meno“, resp. ak iný údaj o autorovi v tabuľke nie je, stačí „Autor“, a pod.

Typ údajov

Zoznam a vysvetlivky jednotlivých údajových typov nájdete tu: Typy údajov v počítačových databázach Accessu.

Popis

Je nutné si dať pozor na dva odlišné popisy, ktoré sa v Návrhovom zobrazení nastavujú:

 1. Popis (voliteľný) v pravom stĺpci vedľa Názvu poľa a Typu údajov – interný údaj, programátor si tam môže zapísať ľubovoľnú poznámku k danému poľu a nikde inde sa nezobrazí,
 2. Popis dole medzi všeobecnými vlastnosťami poľa (v českom Access 2000 Titulek) – text, ktorý sa používateľovi zobrazí v Údajovom zobrazení v hlavičke príslušného stĺpca, resp. vo formulároch a zostavách v súvislosti s daným poľom.

Príklad: V prípade poľa s názvom „KatCis“ ako Popis zadáme „Katalógové číslo“ a do Popis (voliteľný) si poznačíme „Katalógové číslo – náhodne generované systémom“.

Vlastnosti poľa

Zoznam a vysvetlivky jednotlivých vlastností poľa nájdete tu: Vlastnosti poľa.

Vo väčšine prípadov ide o zvolenie jednej z niekoľkých možností. Niektoré vlastnosti si však vyžadujú rozsiahlejší návod:

Kľúče

V tabuľke môže byť niekoľko kľúčov, jeden, alebo aj žiadny. Existuje niekoľko druhov kľúčov:

 • unikátny / jedinečný kľúč – znamená, že zadaná hodnota sa nesmie opakovať v žiadnom inom zázname tabuľky, nastavuje sa napr. prostredníctvom vlastnosti Indexované na možnosť Áno (bez duplicít), viac informácií: Vytvorenie a používanie indexu na vylepšenie výkonu;
 • primárny / hlavný kľúč – môže byť len jeden v tabuľke, je tiež unikátny, navyše nesmie obsahovať hodnotu Null a nemal by sa (často) meniť, slúži na vytváranie väzieb medzi tabuľkami, viac informácií: Nastavenie primárneho kľúča tabuľky;
 • cudzí kľúč – pole, v ktorom je hlavný kľúč z inej tabuľky, môže sa v tabuľke opakovať v závislosti od toho, koľko záznamov tabuľky s cudzím kľúčom je prostredníctvom neho naviazaných na jeden záznam tabuľky s primárnym kľúčom;
 • zložený kľúč – keď kľúčom nie je jedno pole, ale viac polí dohromady, samostatne môžu byť duplicitné, ale napr. ako dvojica sa nesmú opakovať.

Vzťahy

Prostredníctvom nástroja Vzťahy / Relácie nastavíme väzby medzi jednotlivými tabuľkami, čím program sprístupní ďalšiu funkcionalitu. Na plné využitie je nutné mať polia, medzi ktorými sa väzby nastavujú, ako hlavný kľúč a cudzí kľúč. Až potom sa dá použiť napríklad zabezpečenie referenčnej integrity. Podrobný návod: Vytvorenie vzťahu.

Cvičenie:

Vytvor tabuľku knižničnej databázy, v ktorej budú evidované nasledovné informácie:

 • Katalógové číslo – náhodne generované
 • Obrázok obálky
 • Meno autora
 • Názov diela
 • Opis diela
 • Rok vydania
 • Dátum zaradenia
 • Cena v €
 • Opotrebovanosť v %
 • Či je k dispozícii na zapožičanie
 • Adresa e-shopu na zakúpenie

Zvoľ vhodné názvy polí, údajové typy, popisy a vlastnosti polí. Vlož do tabuľky minimálne dva vzorové záznamy.

Príklad:

Vytvorte novú databázu s názvom Obchod (1 b.).

V databáze vytvorte tabuľku Katalog (1 b.) tak, aby pri údajovom zobrazení tabuľky v hlavičkách stĺpcov (5 b.) bolo uvedené: Katalógové čísloNázov položky, Cena s DPHDruh produktu a Obrázok. Vhodne zvoľte názvy polí (5 b.), údajové typy (5 b.) a ostatné vlastnosti tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:

 • Katalógové číslo – musí byť vyplnené (1 b.), každý záznam má iné (1 b.), musí byť v nasledovnom tvare: 5 veľkých písmen + 2 číslice + 4 veľké písmená + 3 číslice (spolu 14 znakov, napr. AVCBN12EXXS001) (3 b.), bude sa používať na vytváranie väzieb (1 b.);
 • Názov položky – musí byť vyplnené (1 b.), každý záznam má iné (1 b.), maximálne 60 znakov (1 b.);
 • Cena s DPH – musí byť vyplnené (1 b.), na 2 desatinné miesta (1 b.) so znakom € (1 b.), zobrazí sa oznam „Cena musí byť väčšia ako nula!“, ak táto podmienka nebude splnená (3 b.);
 • Druh produktu – musí byť vyplnené (1 b.), maximálne 38 znakov (1 b.), používateľ si môže v rozbaľovacom zozname vybrať iba z týchto položiek bez možnosti pridať inú: „AVG AntiVirus“, „AVG Internet Security“, alebo „AVG PC TuneUp“ (3 b.), automaticky sa bude ponúkať vyplnené „AVG AntiVirus“ (1 b.);
 • Obrázok – umožniť pripojiť k záznamu aj viac obrázkov.

Vytvorte tabuľku Objednavky (1 b.) tak, aby pri údajovom zobrazení tabuľky v hlavičkách stĺpcov (7 b.) bolo uvedené: Číslo objednávkyDátum objednávky, Objednávaný tovarMeno zákazníka, Dodacia adresa, Poznámka a Vybavená. Vhodne zvoľte názvy polí (7 b.), údajové typy (7 b.) a ostatné vlastnosti tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:

 • Číslo objednávky – automaticky prideľované celé číslo postupne vzostupne, bude sa používať ako hlavný identifikátor záznamu (1 b.);
 • Dátum objednávky – musí byť vyplnené (1 b.), v tvare DD.MM.RRRR (napr. 15.12.2014) (1 b.), automaticky sa ponúka aktuálny dátum (1 b.), musí byť zadaný dátum od pondelka do piatka, inak sa zobrazí oznam: „Objednávky prijímame iba v pracovné dni!“ (3 b.);
 • Objednávaný tovar – musí byť vyplnené (1 b.), vyberá sa z rozbaľovacieho zoznamu, v ktorom sa zobrazujú položky z tabuľky Katalog, zobrazuje sa Názov položky a Cena s DPH, ukladá sa Katalógové číslo, zabezpečte, že bude viditeľné označenie, že cena je s DPH (6 b.);
 • Meno zákazníka – musí byť vyplnené (1 b.), bude sa používať na vyhľadávanie objednávok podľa zákazníka (1 b.), maximálne 30 znakov (1 b.), minimálne 6 znakov, inak oznámi „Meno musí byť na viac ako 5 znakov!“ (3 b.);
 • Dodacia adresa – musí byť vyplnené (1 b.), možnosť písať aj na viac riadkov;
 • Poznámka – nepovinné neobmedzené pole (1 b.);
 • Vybavená – zaškrtávacie políčko.

Je nutné zabezpečiť, aby priamo v tabuľke Katalog bolo možné si po rozkliknutí pozrieť všetky objednávky danej položky (2 b.), a v prípade jej odstránenia boli automaticky odstránené aj všetky príslušné záznamy v tabuľke Objednavky (2 b.).

Spolu: max. 85 bodov
Riešenie: Obchod.accdb

Pridaj komentár